Những thông tin về cơ sở dữ liệu máy chủ

Những thông tin về cơ sở dữ liệu máy chủ

Cơ sở dữ liệu máy chủ là một phần quan trọng thiết yếu đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Nó quyết định đến sự vận hành của hệ thống máy tính và sự tồn vong của tổ chức đó.

cơ sở dữ liệu máy chủ

1.Cơ sở dữ liệu máy chủ là gì?

Cơ sở dữ liệu máy chủ là một chương trình máy tính, cung cấp cơ sở dữ liệu dịch vụ cho các chương trình máy tính khác. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thường xuyên cung cấp các chức năng cơ sở dữ liệu máy chủ và một số DBMS hoàn toàn dựa trên mô hình client-server để truy cập cơ sở dữ liệu.

Một máy chủ này được truy cập thông qua một “front end” chạy trên máy tính của người sử dụng, hiển thị dữ liệu yêu cầu “back end” chạy trên máy chủ và xử lý các tác vụ như phân tích và lưu trữ dữ liệu.

Trong một mô hình master – slave, cơ sở dữ liệu tổng thể là địa điểm trung tâm và cơ bản của dữ liệu trong khi các dữ liệu cơ sở máy chủ được đồng bộ sao lưu. Hầu hết cơ sở dữ liệu máy chủ làm việc với các cơ sở của ngôn ngữ truy vấn. Mỗi cơ sở dữ liệu hiểu ngôn ngữ truy vấn của nó là chuyển nó đến dạng có theer đọc máy chủ và thực thi nó để lấy lại kết quả.

Một số ví dụ về cơ sở dữ liệu máy chủ độc quyền là Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server. Mỗi máy chủ sử dụng một truy vấn logic và cấu trúc riêng. Ngôn ngữ truy vấn SQL là nhiều hơn hoặc ít hơn như nhau trong tất cả các máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ.

2.Giải thích về cơ sở dữ liệu máy chủ

Trong mô hình điện toán client – server, có một máy chủ chuyên dụng để chạy và phục vụ tối đa các nguồn lực, thường là một hoặc nhiều phần mềm ứng dụng. Ngoài ra còn có một số khách hàng có thể kết nối đến máy chủ và sử dụng các nguồn tài nguyên được cung cấp và lưu trữ bởi máy chủ này.

Khi xem xét cơ sở dữ liệu trong mô hình client-server, cơ sở dữ liệu máy chủ có thể là back-end của các ứng dụng cơ sở dữ liệu, hoặc nó có thể là phần cứng máy tính. Đôi khi nó có thể nhờ đến sự trợ giúp của phần cứng và phần mềm.

Trong các thiết lập nhỏ và vừa, các cơ sở dữ liệu phần cứng cũng sẽ thường lưu trữ các phần máy chủ của phần mềm ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu. Nếu chúng ta xem xét một ngân hàng, ví dụ máy chủ cơ sở dữ liệu phần cứng sẽ tổ chức các máy chủ cơ sở dữ liệu thông qua cổng cụ thể và sử dụng quá trình giao tiếp để đăng nhập và truy cập dữ liệu thường trú trong cơ sở dữ liệu. Người sử dụng máy tính ở ngân hàng, ngồi tại máy tính cá nhân của họ, cũng có thể sử dụng các mo-dun khách hàng của các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của họ để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Trả lời