Tập tin máy tính và những điều cần biết

Tập tin máy tính và những điều cần biết

Tập tin máy tính là một tập hợp thông tin được đặt tên, thường thì các tập tin sẽ chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như đĩa cứng, đĩa mềm, DVD, CD, USB. Hay có thể nói rằng tập tin là một dãy với các bit có tên chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

tập tin máy tính

1.Nội dung tập tin máy tính

Trên hầu hết các hệ thống điều hành hiện đại, các tập tin được tổ chức thành mảng theo chiều byte. Các định dạng của tập tin được xác định bởi nội dung của nó từ một tập tin duy nhất là nơi chứa của dữ liệu. Ví dụ các byte của một tập tin văn bản ( .txt trong Windows) có liên quan với một trong hai ký tự văn bản ASCII hoặc UTF-8, trong khi các byte của hình ảnh, video và các tập tin âm thanh được giải thích khác. Hầu hết các loại tập tin cũng bố trí một vài byte cho siêu dữ liệu, cho phép một tập chứa một số thông tin cơ bản của nó. Một số hệ thống tập tin có thể lưu trữ tùy ý (không giải thích bởi các hệ thống tập tin) tập tin dữ liệu cụ thể bên ngoài các các định dạng tập tin, nhưng liên kết với các tập tin, ví dụ như mở rộng thuộc tính hoặc đĩa.

2.Kích thước tập tin máy tính

Một tập tin có những kích thước nhất định, thường được thể hiện bằng số byte, cho biết có bao nhiêu dữ liệu lưu trữ trong tập tin. Trong hầu hết các hệ điều hành hiện đại, kích thước có thể là bất kỳ số nguyên không âm của byte đến một giới hạn của hệ thống. Nhiều hệ điều hành cũ có thể theo dõi kích thước chiếm giữ không gian lưu lượng của một tập tin trên một thiết bị lưu trữ. Trong hệ thống như vậy, phần mềm sử dụng một cách thức khác để theo dõi số byte chính xác (ví dụ như CP/M sử dụng một công cụ kiểm soát đặc biệt, tổ hợp phím Ctrl – Z để báo hiệu sự kết thúc của tập tin văn bản).

3.Tổ chức dữ liệu trong một tập tin máy tính

Dữ liệu trong một tập tin máy tính có thể bao gồm các gói thông tin nhỏ (thường gọi là hồ sơ hay dòng) nó là các dữ liệu được chia ra nhưng chia sẻ một số đặc điểm chung. Ví dụ, một tập tin bảng lương có thể chứa thông tin liên quan đến tất cả các nhân viên trong một công ty và các thông tin chi tiết liên quan đến biên chế của họ, mỗi bản ghi cụ thể lại có thông tin của một nhân viên, và tất cả các hồ sơ có các đặc điểm chung của người có liên quan đến việc tổ chức biên chế. Điều này tương tự như cách đặt tất cả các thông tin bảng lương vào một tủ hồ sơ cụ thể chứa trong một băn phòng mà không có một máy tính. Ngoài ra, một tập tin có thể chứa một hình ảnh nhị phân tùy ý (một BLOB).

Cách thiết kế các nhóm thông tin được nhóm lại thành một tập tin tạo nên các cấu trúc tập tin tiêu chuẩn cho tất cả các mục đích lưu trữ của người dùng từ đơn giản đến phức tạp. Hầu hết các tập tin máy tính được sử dụng bởi các chương trình máy tính, việc sửa đổi hoặc xóa các tập tin để sử dụng được thực hiện trên một cơ sở cần thiết. Những lập trình viên tạo ra các chương trình quyết định những file nào cần và làm thế nào để nó được sử dụng.

4.Các hoạt động có thể thực hiện với một tập tin

-Tạo một tập tin mới;

-Thay đổi quyền truy cập và các thuộc tính của một tập tin;

-Mở một tập tin;

-Đọc dữ liệu từ một tập tin;

-Viết dữ liệu vào một tập tin;

-Đóng một tập tin, chấm dứt sự liên quan giữa nó và các chương trình.

Tập tin trên một máy tính có thể được tạo ra, di chuyển, thay đổi, phát triển, thu hẹp và xóa. Trong hầu hết các trường hợp, các chương trình máy tính được thực hiện trên máy tính xử lý các hoạt động này, nhưng người sử dụng máy tính cũng có thể thao tác với các tập tin nếu cần thiết.

Trả lời